top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden.
1.2. BudgetFix: gebruiker van deze algemene voorwaarden, het bedrijf dat reparatiewerkzaamheden aan consumentenelektronica uitvoert.
1.3. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BudgetFix onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met BudgetFix een overeenkomst aangaat. BudgetFix en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “partijen”.
1.4. Product: (defecte) consumentenelektronica.  

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BudgetFix en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant ondertekend reparatieformulier door BudgetFix is ontvangen. Het reparatieformulier is gebaseerd op de door klant aan BudgetFix verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals merk en type van het te repareren product, klachtomschrijving en meegeleverde accessoires van de klant. Het reparatieformulier wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3. Bij het tekenen van het reparatieformulier gaat de klant akkoord met het onderzoek van de door de klant geleverd product.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor het genoemde product zoals op het reparatieformulier.  
2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemde geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.
2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.
2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door BudgetFix schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Klachten/defecten
3.1.  Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten c.q. defecten die door klant op het reparatieformulier zijn omschreven.
3.2.  Indien bij onderzoek blijkt dat er andere of meerdere defecten aanwezig zijn aan het door de klant geleverd product, wordt voorafgaand aan de reparatiewerkzaamheden contact opgenomen met de klant.

Artikel 4: Prijs
4.1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website van BudgetFix (www.budgetfix.nl)
4.2. Indien de prijs van een bepaalde reparatie niet op de website van BudgetFix (www.budgetfix.nl) weergegeven staan kan dit door de klant (ook) telefonisch en per e-mail worden opgevraagd.
4.3. Indien de reparatiekosten hoger uitvallen dan voorafgaand afgesproken met de klant, neemt BudgetFix direct contact op met de klant.
4.4. De prijs van de reparatie kan eventueel worden vermeerderd met de verzendkosten of voorrijkosten. Dit wordt voorafgaand overlegd met de klant.
4.5. Alle prijzen op de website van BudgetFix (www.budgetfix.nl) zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 5: Prijsopgave per e-mail
5.1. De klant kan per e-mail een verzoek richten aan BudgetFix om een prijsopgave per e-mail.
5.2. De prijsopgave per e-mail vermeldt in ieder geval het reparatiebedrag, de verzendkosten, het BTW-percentage en het BTW-bedrag.

Artikel 6: Vrijblijvend onderzoek
6.1. Indien bij onderzoek van het product blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website van BudgetFix, wordt contact opgenomen met de klant met de vraag of de klant akkoord gaat dat de reparatie wordt uitgevoerd voor die hogere prijs.
6.2. In dergelijke gevallen vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
6.3. Wanneer het reparatieformulier of de website van BudgetFix geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, wordt na onderzoek contact opgenomen met de klant om de concrete prijs door te geven. Hierbij wordt de klant gevraagd of de reparatie mag worden uitgevoegd voor het desbetreffend bedrag. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
6.4. Indien de klant de prijsopgave te hoog vindt of om een andere reden het product niet wilt laten repareren door BudgetFix, kan de klant afzien van verdere dienstverlening door BudgetFix. Hierbij betaalt de klant enkel de eventuele verzendkoten voor eventuele retourzending van het product naar de klant.

Artikel 7: Kwaliteit
7.1. Indien daarover niets anders afgesproken tussen partijen, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe originele onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, refurbished onderdelen. 
7.2. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt BudgetFix de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

Artikel 8: Verlies van Data
8.1. BudgetFix is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data van de klant.
8.2. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden, vervanging van harde schijven of softwarematige reparaties gaan altijd gepaard met verlies van data.
8.3. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van data, middels een back-up.
 

Artikel 9: Vochtschade onderzoek
9.1. Voor een product dat vochtschade heeft opgelopen brengt BudgetFix minimaal €39,00 in rekening ongeacht of het product nog werkend gemaakt kan worden of wanneer de klant het product niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is in verband met de te hoge kosten of de kosten ten opzichte van de nieuwwaarde van het product.
9.2. De onderzoekskosten zoals genoemd in artikel 9.1. komen te vervallen wanneer de klant het product laat herstellen voor het, tussen partijen, afgesproken bedrag.
9.3 De onderzoekskosten zoals genoemd in artikel 9.1. komen evenwel te vervallen indien de klant het defecte product door BudgetFix, milieuvriendelijk, laat verwijderen.
9.4. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt in verband met corrosie van of aan componenten in het defecte product. BudgetFix kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. BudgetFix is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retour (zending).
10.2 Indien tijdens een reparatie een onderdeel van een product expliciet door BudgetFix wordt beschadigd, is BudgetFix aansprakelijk voor deze schade en zal BudgetFix het onderdeel van het betreffende product kosteloos vervangen.
10.3. Indien een product per post dient te worden retour gezonden naar de klant wordt altijd gebruik gemaakt van 'aangetekende verzekerde verzending' -dienst van PostNL. Schadevergoeding bij een aangetekende verzekerde verzending is EUR 500,00 t/m EUR 5.000,00, dit afhankelijk van de waarde van het product. Enkel de materiële schade wordt vergoed in de vorm van een identiek of gelijkwaardig product.
10.4. De verzekering als bedoeld in artikel 10.3. wordt door PostNL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of schade door BudgetFix met PostNL afgehandeld. BudgetFix betaalt de klant het schadebedrag retour direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld en toegekend.
10.5. Van artikel 10.3. mag niet worden afgeweken, tenzij de klant anders heeft aangegeven en dit bevestigd heeft in een e-mail conversatie tussen partijen.

Artikel 11: Berichtgeving afgeronde reparaties
Na reparatie ontvangt de klant bericht per telefoon of per e-mail met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Artikel 12: Garantie
12.1. BudgetFix geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van vier (4) maanden op de reparatiewerkzaamheden en de vervangen onderdelen van het betreffend product.
12.2.Deze garantietermijn gaat in op het moment van in ontvangst nemen van het product door de klant of op het moment van de verzending van het product naar de klant.
12.3. Op schoonmaakbeurten c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val- of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de door BudgetFix vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
12.4. Verder vervalt de garantie op het moment dat het product, welke door BudgetFix is gerepareerd, door de klant zelf of andere derde(n) wordt geopend.
12.5. Bij Breuk-, Val-, Stoot-, Druk-, en Waterschade vervalt de garantie, zoals bedoeld in artikel 12.1. automatisch.
12.6. Wanneer binnen vier maanden na reparatie of verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd, zoals genoemd in artikel 3 terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staan met de voorgaande reparatie, zal BudgetFix het defect onder garantie proberen op te lossen.
12.6.a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
12.6.b.Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 4 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
12.6.c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie periode niet opnieuw in.
12.6.d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
12.7 Door BudgetFix uitgevoerde reparaties kunnen de fabrieksgarantie doen vervallen.
12.8 Fabrieksgarantie geldt op producten jonger dan 2 jaar.
12.9 Val-, breek-, stoot- of waterschade vallen niet onder fabrieksgarantie.
 

Artikel 13: Niet betaalde producten/diensten
13.1.  Indien na drie (3) achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per telefoon of e-mail van BudgetFix aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van twee (2) maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, gaat de klant automatisch akkoord met dat het product aan BudgetFix wordt afgestaan en vervalt hiermee het eigendomsrecht van de klant. Het product kan door de klant niet meer worden gerevindiceerd op grond van artikel 5:2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
13.2. BudgetFix is in gevallen zoals bedoeld in artikel 13.1. bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant.

13.3. Voor producten waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden per telefoon of e-mail. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte product retour te ontvangen na betaling van de aangetekende verzekerde retourkosten. Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van vier (4) weken na op de hoogte stellen van de klant zal BudgetFix uiteindelijk overgaan tot (op milieuvriendelijke wijze) verwijdering van het product. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.
13. 4. Van artikelen 13.2. en 13.3. kan niet worden afgeweken, tenzij voorafgaand anders is overeengekomen tussen partijen.

Artikel 14: Geschillen
14.1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
14.2. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. BudgetFix blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
14.3.  De klant heeft het recht gedurende vijf (5) weken nadat BudgetFix zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

bottom of page