top of page

Privacy statement

Algemeen
Privacy is erg belangrijk voor BudgetFix. Bij privacy hoort ook transparantie en wij willen daarom open zijn bij de verwerking van persoonsgegevens tegenover onze klanten. Voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens hanteren wij een privacybeleid welke streng wordt nageleefd.

Beheerder van persoonsgegevens
BudgetFix is de beheerder van de persoonsgegevens die klanten aan BudgetFix doorgeven. BudgetFix is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant, krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

 

Gegevens van de beheerder zijn:
BudgetFix
Stormezandeweg 15
4424 EZ Wemeldinge
Nederland

 

Telefoon: +31 (0)6 28 96 51 13
E-mailadres: info@budgetfix.nl

 

BTW-ID: NL002412239B74
Kamer van Koophandel nummer: 61206857 te Middelburg

 

Welke gegevens
Indien de klant ervoor heeft gekozen de gegevens aan BudgetFix te verstrekken, worden de volgende categorie persoonsgegevens door BudgetFix verzameld en verwerkt:

 • (Bedrijfs)naam

 • Achternaam

 • Geslacht

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Land

 • Telefoonnummer

 • Mobiele nummer

 • E-mail adres

 • BTW-nummer (bij zakelijke klanten)

 • Toestelgegevens

 • Transactiegegevens

 • Transactiehistorie

 

Met betrekking tot cookies verzamelt en verwerkt BudgetFix de volgende categorie persoonsgegevens:

 • Klikgeschiedenis

 • Navigatie- en brouwergeschiedenis

 • Gebruikte browser

 • Gebruikt browserapparaat

 

Opslag van persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door BudgetFix verzamelde gegevens worden opgeslagen binnen Europese Economische Ruimte, namelijk in Nederland, te weten in Wemeldinge. Dit is de locatie en het adres van BudgetFix.
Alle door BudgetFix verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van klanten worden versleuteld bewaard. Hierdoor kan de klant er zeker van zijn dat zijn persoonsgegevens op de juiste en veilige manier worden verwerkt en bewaard.

Gebruik van persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door BudgetFix verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan:

 • het opmaken van facturen voor de klant

 • het versturen van nieuwsbrieven

 • het inzien van de transactiehistorie

 • het bellen van de klant indien dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening

 • goederen en diensten bij de klant af te leveren

 • werkzaamheden bij de klant op locatie te kunnen uitvoeren

 • de klant te informeren over de eventuele wijzigingen van producten of diensten

 

Toegang tot persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door BudgetFix verzamelde gegevens worden gedeeld binnen de onderneming van BudgetFix. BudgetFix zal de gegevens van zijn klanten nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan of met derden buitenom BudgetFix voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden enkel gebruikt om u te voorzien van de door BudgetFix verstrekte diensten.

 

Juridische grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens welke BudgetFix van haar klanten verzamelt, ontvangt de klant van BudgetFix bericht of de overdracht van de specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn in geval de klant hiervan wil afwijken.

 

Bewaartermijn
De door BudgetFix verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de klant een actieve klant is en het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is. Hierbij hanteert BudgetFix conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming drie fases, te weten de gebruiksfase, archiveringsfase en de fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn.

 

De gebruiksfase is de periode waarin BudgetFix de gegevens nodig heeft. BudgetFix verwerkt de persoonsgegevens voor het bereiken van de verwerkingsdoel(en). In deze fase zal BudgetFix de persoonsgegevens nog niet te bewaren of archiveren.

De archiveringsfase is de periode waarin BudgetFix de persoonsgegevens misschien nog nodig heeft of waarin BudgetFix de persoonsgegevens archiveert. In deze fase bewaart BudgetFix gegevens om administratieve redenen of wettelijke voorschriften.

 

De fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn is de fase waarin BudgetFix de persoonsgegevens niet langer bewaart, zijnde in de vorm van persoonsgegevens. BudgetFix zal de persoonsgegevens wissen, vernietigen of anonimiseren, tenzij in wet- en regelgeving een wettelijke bewaartermijn is vastgelegd. Het wettelijke bewaartermijn in Nederland is in verband met boekhoudregels zeven jaar. Indien BudgetFix de persoonsgegevens van de klant niet meer nodig heeft, zal BudgetFix de persoonsgegevens geanonimiseerd bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar ten behoeve van de boekhoudkundige verplichtingen.

 

Indien het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens van de te bewaren, worden de persoonsgegevens, na het bewaartermijn, op nauwkeurige wijze vernietigd.

 

Rechten van de klant
Recht op toegang
De klant heeft op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die BudgetFix over de klant heeft en bewaart. Hiervoor kan de klant via e-mail contact opnemen met BudgetFix waarna BudgetFix de persoonsgegevens van de betreffende klant per e-mail aan deze klant zal verschaffen.

 

Recht op correctie
De klant heeft op elk moment het recht om informatie welke niet aanwezig of niet compleet is in het systeem van BudgetFix, aan te vullen met nieuwe respectievelijk juiste informatie.


Recht op verwijdering
De klant heeft op elk moment het recht om de door BudgetFix van de betreffende klant verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te verwijderen of te laten verwijderen. Dit kan ten alle tijden, behalve in de onderstaande omstandigheden:

 • de klant heeft een openstaande opdracht of bestelling die niet of niet gedeeltelijk is afgerond of verzonden;

 • de klant heeft een lopende zaak met BudgetFix;

 • de klant heeft een openstaand en nog niet afgewikkelde schuld bij BudgetFix, ongeacht de betalingswijze ervan;

 • de klant heeft zich verdacht gemaakt door in het verleden de diensten van BudgetFix te hebben misbruikt of de diensten van BudgetFix nog steeds misbruikt;

 • indien de klant een aankoop heeft gedaan bij BudgetFix, worden de persoonsgegevens van de klant bewaard in verband met de transactie van de klant conform de Nederlandse boekhoudregels.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking 
De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door BudgetFix, op grond van gerechtvaardigd belang. BudgetFix zal de persoonsgegevens van de klant niet meer blijven verzamelen en verwerken, tenzij BudgetFix op basis van een rechtsgrondslag aan kan tonen dat het belang van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens voor het proces zwaarder wegen dan de rechten en belangen van de klant of als gevolg van een juridische procedure.

 

Recht om bezwaar tegen direct marketing
De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door BudgetFix, die worden gebruikt voor direct marketing; met inbegrip van profielanalyse voor directe marketingdoeleinden. Indien de klant niet langer benaderd wil worden door BudgetFix middels direct marketing, kan de klant de afmeldinstructies volgen welke in elke marketingmail te vinden zijn.

 

Recht op restrictie
De klant heeft op elk moment het recht om BudgetFix te verzoeken de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant te beperken, onder de volgende omstandigheden:

 • indien de klant bezwaar maakt tegen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang;

 • indien de klant een claim heeft ingediend op basis van incorrectheid of incompleetheid van de persoonsgegevens van de klant bij BudgetFix. Hierbij zal BudgetFix elke verwerking van de persoonsgegevens beperken in afwachting van de verificatie van de accuraatheid en volledigheid van de persoonsgegevens;

 • indien de verwerking van de persoonsgegevens door BudgetFix onwettig is, kan de klant BudgetFix verzoeken om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens van de klant;

 • indien BudgetFix de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de klant de persoonsgegevens nodig heeft in verband met een door de klant ingediende juridische procedure.

 

Uitoefening van het recht
De klant kan ten alle tijden zijn recht uitoefenen. BudgetFix vindt privacy erg belangrijk en wijdt hier veel tijd aan. Voor alle vragen en opmerking met betrekking tot privacy kan de klant BudgetFix ten alle tijden per e-mail benaderen via info@budgetfix.nl.

 

Toezichthoudende autoriteit
In gevallen wanneer de klant van mening is dat BudgetFix bij de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende klant incorrect is geweest, kan de klant ten alle tijden contact opnemen met BudgetFix. De klant heeft hiernaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde Autoriteit Persoonsgegevens.

Toekomstige wijzigingen
BudgetFix is constant bezig met het zo goed en zo transparant mogelijk implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Echter kan het voorkomen dat de privacyverklaring van BudgetFix bijgewerkt dient te worden. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op de website van BudgetFix (www.budgetfix.nl/privacyverklaring). Alle toekomstige wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden bijgewerkt in de meest recente versie van de privacyverklaring.

versie: 2024

bottom of page